Zamiany
Najem
Czynsze
Obniżki czynszów
Wykup
Windykacja
Polityka mieszkaniowa
Karta Alarmowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-06-08

Polityka mieszkaniowa Szczecina
Szczecin wdraża nową politykę mieszkaniowej. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. W pierwszej kolejności zmienią się zasady sprzedaży lokali komunalnych.

Polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji. Uchwały wprowadzają zmiany m.in. w:

 • zasadach wykupu (prywatyzacji) komunalnych lokali mieszkalnych;
 • zasadach wynajmowania lokali komunalnych;
 • systemie zamian lokali mieszkalnych;
 • polityce czynszowej;
 • systemie pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.

Polityka mieszkaniowej zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Stanie się to najprawdopodobniej na początku lipca br. Nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany. Proces ten będzie rozłożony w czasie. Towarzyszyć mu będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców.


Złóż wniosek

Kup mieszkanie za 5 lub 3 procent  jego wartości

Do 20 czerwca najemcy mieszkań komunalnych mogą się starać o ich wykup i uzyskać przy tym dotychczasowe bonifikaty od ceny lokalu. Od 21 czerwca wysokość bonifikaty będzie uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.

Dlaczego do 20 czerwca?   

W kwietniu Rada Miasta przyjęła kilka uchwał zmieniających politykę mieszkaniową Szczecina. Będą one wprowadzane stopniowo. Uchwały Rady Miasta zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 maja oraz 6 czerwca br.. W pierwszej kolejności zmienią się zasady sprzedaży lokali komunalnych. Dla najemców lokali komunalnych, którzy pragną wykupić je na własność ważne jest zatem, aby wnioski o wykup złożyli przed wejściem w życie nowej polityki mieszkaniowej a więc do 20 czerwca br. Wnioski można składać w siedzibach rejonowych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (adresy poszczególnych siedzib można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zbilk.szczecin.pl

Jak jest obecnie?

Od wielu lat gmina Szczecin prowadzi sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców. Stosuje przy tym system bonifikat. Obecnie bonifikaty wynoszą:

 • 95 %,gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny
 • 97 %,gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położone w granicach danej nieruchomości.

Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,uwzględniane są nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe (za zgodą gminy i nie rozliczone).

Oznacza to, że najemca może (uwzględniając katalog wyłączeń) w tej chwili kupić mieszkanie komunalne za 5 lub 3 proc. wartości lokalu. Warto więc złożyć wniosek o wykup mieszkania.      

Jak będzie?

Aktualizacja polityki mieszkaniowej zakłada, żewysokość udzielanej najemcy bonifikaty uzależniona będzie od  czasu zamieszkiwania najemcy w lokalu komunalnym. Wysokości bonifikat wyglądają następująco:

 • 25%  bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% bonifikaty- jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% bonifikaty-  jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.

Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty (bez względu na datę złożenia wniosku)

 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat;
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup,

Bonifikata nie przysługuje najemcy który:

-  Nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,

- Posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży

Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,nie będą uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.


NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI  MIESZKANIOWEJ

Zmiany w zakresie systemu najmu lokali komunalnych służyć mają przede wszystkim urealnieniu możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących. Aby było to możliwe, nastąpi weryfikacja listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Gmina co roku będzie przeprowadzała nabory osób, którym wynajmie mieszkania. System wyboru osób wskazanych do najmu lokalu oparty będzie o punktową ocenę aktualnej sytuacji bytowej osób ubiegających się o mieszkanie. Taki system wyboru przyczyni się do wskazania osób najbardziej potrzebujących mieszkania.
 

Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych

 • od 21 czerwca do 20 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków  o najem mieszkania komunalnego
 • do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków
 • do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania
 • do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń
 • do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
 • maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM
 • czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.


ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY

Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu. Gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni pokoi 5m2 na osobę.
 

Harmonogram
Zamiany będą realizowane  zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i racjonalnym gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym.  Proponuje się następujący harmonogram działań:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :

 • wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań
 • poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską  w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadach

po 31 sierpnia 2012 r.

 • przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,
 • systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.
 • tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.


NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH

Polityka mieszkaniowa gminy  zakłada zmianę zasad naliczania czynszów za mieszkania komunalne. Zaproponowano ich urealnienie z jednoczesnym wprowadzeniem nowych mechanizmów gwarantujących ochronę osób o najniższych dochodach. Dla nich wprowadzony będzie system obniżek wraz z programem pomocy społecznej.

Utrzymanie zasobu komunalnego w stanie technicznym gwarantującym mieszkańcom bezpieczeństwo korzystania wymaga zapewnienia wyższych środków finansowych.Niezmienny od kilku lat poziom stawek czynszu skutkuje sytuacją, w której koszty bieżącego utrzymania nieruchomości przewyższają przychody. Gmina pragnie prowadzić  politykę czynszową w sposób zmierzający do ustalania czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym. Urealnienie stawek czynszu jest działaniem niezbędnym do zapewnienia dalszej prawidłowej eksploatacji nieruchomości.
Czynsz będzie określany w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy podawany przez wojewodę a także system punktów, który uwzględni:

 • stan techniczny budynku,
 • wyposażenie lokalu w instalacje,
 • trakcyjność użytkową,
 • usytuowanie lokalu i lokalizację.


System ulg

System obniżek skonstruowany zostanie w oparciu o kryteria dochodowe w sposób gwarantujący osobom najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki byłyby udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu. Kwota obniżki może wynieść 40-, 30- lub 15 proc. i będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu

najemcy i liczby osób w rodzinie. Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18 zł


Dla kogo obniżka czynszu?

40% ulga dla:
 - jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )
- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.198,77 zł/os)
30% ulga dla:
-  jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )
-  gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (n x 1.438,52 zł/os)
15% ulga dla:
-  jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )
- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.598,36 zł/os)

PRZYKŁADY:

Wartość obniżki  [%]
 Gosp. dom. 1 os. dochód do 
 opodatkowania [zł/m-c]
    Gosp. dom. 2 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c]
Gosp. dom. 3 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c]

40%

1 598,36

2 397,54

3 596,31

30%

1 997,95

2 887,04

4 315,56

15%

2 237,70

3 196,72

4 795,08


Po co aktualizacja stawek czynszu?

 • dodatkowe wpływy, które zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje nieruchomości komunalnych,
 • zwiększenie liczby remontów
 • zintensyfikowania działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacji.


Harmonogram  aktualizowania stawek czynszu

Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasu przeprowadzone będą:    

 • od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu do dnia 15.10.2012 r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)
 • od 1 września do  15 października 2012 - składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;<
 • od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;
 • do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonych wniosków o obniżkę czynszu;
 • od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.


POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ

Nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze. W tym celu ZBiLK współpracować będzie ściśle z MOPR. W ramach tej współpracy ZBiLK zabezpieczył już 4 lokale mieszkalne, w których prowadzony będzie program readaptacji społecznej skierowany do bezdomnych w celu prowadzenia terapii wychodzenia z bezdomności. Obejmie osoby samotne i rodziny związane ze Szczecinem i posiadające środki na utrzymanie. Lokale będą wyremontowane przez ZBiLK i zasiedlone przez klientów MOPR wychodzących z bezdomności. Pierwszy lokal oddany zostanie do zasiedlenia najprawdopodobniej w II półroczu br. Ponadto ZBiLK zabezpieczył 4 lokale, które mogłyby stanowić miejsce zamieszkania dla osób starszych nieradzących już sobie w obecnym miejscu zamieszkania. Dotyczy to najemców dużych mieszkań komunalnych, którzy mają trudności związane z ponoszeniem kosztów utrzymania takiego lokalu, a z uwagi na wiek nie mogą już zamieszkiwać sami. Planuje się dokonywać zamian i umożliwić zamieszkiwanie kilku osób w jednym dużym lokalu pod opieką opiekuna osoby starszej. W zależności od posiadanych przez ZBiLK i MOPR środków finansowych, 2 lokale można byłoby utworzyć jeszcze w tym roku.
Narzędziami pomocy społecznej stosowanymi w polityce mieszkaniowej będą:  

 • przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;
 • coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;
 • tworzenie noclegowni, schronisk dla osób wymagających opieki  i nadzoru
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego
 • wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych.


KAMPANIA INFORMACYJNA

Tak poważna modyfikacja polityki mieszkaniowej miasta wymaga skutecznego poinformowania o zmianach. Gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian. Działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:

 • plakaty
 • ulotki do mieszkańców
 • specjalna strona internetowa
 • infolinia w ZBILK

Oprócz tego, wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych.
 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-06-08 o godzinie: 12:45:33 przez użytkownika Eugeniusz Pietrzak