Zamiany
Najem
Czynsze
Obniżki czynszów
Wykup
Windykacja
Polityka mieszkaniowa
Karta Alarmowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-04-09

Polityka mieszkaniowa Szczecina
Szczecin wdraża nową politykę mieszkaniowej. Zmiany są wprowadzane stopniowo. W pierwszej kolejności zmieniły się zasady sprzedaży lokali komunalnych.

Polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji. Uchwały wprowadzają zmiany m.in. w:

 • zasadach wykupu (prywatyzacji) komunalnych lokali mieszkalnych;
 • zasadach wynajmowania lokali komunalnych;
 • systemie zamian lokali mieszkalnych;
 • polityce czynszowej;
 • systemie pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Dla najemców mieszkań komunalnych, którzy do  20 czerwca złożyli wnioski o wykup lokalu obowiązują bonifikaty z poprzedniej uchwały i nie są uzależnione uzależnione od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.

Dlaczego do 20 czerwca obowiązuje inna bonifikata?   

W kwietniu Rada Miasta przyjęła kilka uchwał zmieniających politykę mieszkaniową Szczecina. Będą one wprowadzane stopniowo. Uchwały Rady Miasta zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 maja oraz 6 czerwca br.. W pierwszej kolejności zmieniły się zasady sprzedaży lokali komunalnych.

Jak było?

Od wielu lat gmina Szczecin prowadziła sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców. Stosowała przy tym system bonifikat, które wynosiły:

 • 95 %, gdy zbywany był jeden lokal mieszkalny
 • 97 %, gdy sprzedawane były jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położone w granicach danej nieruchomości.

Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, uwzględniane były nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe (za zgodą gminy i nie rozliczone).

     

Jak jest obecnie?

Aktualizacja polityki mieszkaniowej zakłada, żewysokość udzielanej najemcy bonifikaty uzależniona będzie od  czasu zamieszkiwania najemcy w lokalu komunalnym. Wysokości bonifikat wyglądają następująco:

 • 25%  bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% bonifikaty- jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% bonifikaty-  jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.

Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty (bez względu na datę złożenia wniosku)

 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat;
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup,

Bonifikata nie przysługuje najemcy który:

- Nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,

- Posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży

Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie są uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.


NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJA KOLEJKI  MIESZKANIOWEJ


Zmiany w zakresie systemu najmu lokali komunalnych służyć mają przede wszystkim urealnieniu możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących. Aby było to możliwe, nastąpi weryfikacja listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Gmina co roku będzie przeprowadzała nabory osób, którym wynajmie mieszkania. System wyboru osób wskazanych do najmu lokalu oparty będzie o punktową ocenę aktualnej sytuacji bytowej osób ubiegających się o mieszkanie. Taki system wyboru przyczyni się do wskazania osób najbardziej potrzebujących mieszkania.
 

Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych

 • od 21 czerwca do 20 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków  o najem mieszkania komunalnego
 • do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków
 • marzec 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania
 • przez miesiąc od upublicznienia projektów wykazów - kwiecień 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń
 • do 31 maja 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
 • czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM
 • lipiec/sierpień 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.


ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWO GMINY


Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu. Gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni pokoi 5m2 na osobę.
 

Harmonogram

Zamiany będą realizowane  zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i racjonalnym gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym.  Proponuje się następujący harmonogram działań:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :

 • wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań
 • poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską  w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadach

po 31 sierpnia 2012 r.

 • przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,
 • systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.
 • tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.


NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH


Polityka mieszkaniowa gminy  zakłada zmianę zasad naliczania czynszów za mieszkania komunalne. Zaproponowano ich urealnienie z jednoczesnym wprowadzeniem nowych mechanizmów gwarantujących ochronę osób o najniższych dochodach. Dla nich wprowadzony będzie system obniżek wraz z programem pomocy społecznej.

Utrzymanie zasobu komunalnego w stanie technicznym gwarantującym mieszkańcom bezpieczeństwo korzystania wymaga zapewnienia wyższych środków finansowych.Niezmienny od kilku lat poziom stawek czynszu skutkuje sytuacją, w której koszty bieżącego utrzymania nieruchomości przewyższają przychody. Gmina pragnie prowadzić  politykę czynszową w sposób zmierzający do ustalania czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym. Urealnienie stawek czynszu jest działaniem niezbędnym do zapewnienia dalszej prawidłowej eksploatacji nieruchomości.
Czynsz będzie określany w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy podawany przez wojewodę a także system punktów, który uwzględni:

 • stan techniczny budynku,
 • wyposażenie lokalu w instalacje,
 • trakcyjność użytkową,
 • usytuowanie lokalu i lokalizację.


System ulg


System obniżek skonstruowany zostanie w oparciu o kryteria dochodowe w sposób gwarantujący osobom najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki byłyby udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu. Kwota obniżki może wynieść 40-, 30- lub 15 proc. i będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu

najemcy i liczby osób w rodzinie. Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, która od 1 marca 2013 roku wynosi 831,15 zł


Dla kogo obniżka czynszu?


40% ulga dla:
 - jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.662,30 zł )
- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.246,73 zł/os)
30% ulga dla:
-  jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (1 x 2.077,88 zł )
-  gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (n x 1.496,07 zł/os)
15% ulga dla:
-  jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.327,22 zł )
- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.662,30 zł/os)

PRZYKŁADY:

 
Wartość obniżki  [%]
 Gosp. dom. 1 os. dochód do 
 opodatkowania [zł/m-c]
    Gosp. dom. 2 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c]
Gosp. dom. 3 os. dochód do opodatkowania [zł/m-c]

40%

1.662,30

2.493,45

3.740,17

30%

2.077,88

2.992,14

4.488,21

15%

2.327,30

3.324,60

4.986,90


Po co aktualizacja stawek czynszu?

 • dodatkowe wpływy, które zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje nieruchomości komunalnych,
 • zwiększenie liczby remontów
 • zintensyfikowania działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacji.


Harmonogram  aktualizowania stawek czynszu


Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od kwietnia 2013 r. Do tego czasu przeprowadzone będą:    

 • do 31 grudnia 2012 r. - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)
 • do 28 lutego 2013 r. - składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;
 • od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;
 • od 1 kwietnia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.


POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ


Nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze. W tym celu ZBiLK współpracować będzie ściśle z MOPR. W ramach tej współpracy ZBiLK zabezpieczył już 4 lokale mieszkalne, w których po wykonaniu niezbędnego remontu  prowadzony będzie program readaptacji społecznej skierowany do bezdomnych w celu prowadzenia terapii wychodzenia z bezdomności. Obejmie osoby samotne i rodziny związane ze Szczecinem i posiadające środki na utrzymanie. Lokale będą wyremontowane przez ZBiLK i zasiedlone przez klientów MOPR wychodzących z bezdomności. Pierwszy lokal oddany zostanie do zasiedlenia najprawdopodobniej w II półroczu br.
Narzędziami pomocy społecznej stosowanymi w polityce mieszkaniowej będą:  

 • przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;
 • coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;
 • tworzenie noclegowni, schronisk dla osób wymagających opieki  i nadzoru
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego
 • wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych.


KAMPANIA INFORMACYJNA


Tak poważna modyfikacja polityki mieszkaniowej miasta wymaga skutecznego poinformowania o zmianach. Gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian. Działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:

 • plakaty
 • ulotki do mieszkańców
 • specjalna strona internetowa
 • infolinia w ZBILK 91 43-45-448

Oprócz tego, wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych.
 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-04-09 o godzinie: 09:52:25 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski