Regulacje stanów prawnych lokali
Wykaz lokali mieszkalnych do remontu przez przyszłego najemcę

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-08-02

Najem lokali komunalnych
 

W związku z podjęciem w dniu 23 kwietnia 2012r. przez Radę Miasta Szczecina uchwały nr XVIII/507/12 zmieniły się zasady najmu mieszkań komunalnych w Szczecinie. Zmiany w zakresie systemu najmu lokali komunalnych służyć mają przede wszystkim urealnieniu możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących.
 
Gmina co roku będzie przeprowadzała nabory osób, którym wynajmie mieszkania. System wyboru osób wskazanych do najmu lokalu oparty będzie o punktową ocenę aktualnej sytuacji bytowej osób ubiegających się o mieszkanie. Taki system wyboru przyczyni się do wskazania osób najbardziej potrzebujących mieszkania.

Obecnie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przyjmuje nowe wnioski o wynajęcie mieszkania komunalnego.

Wnioski o wynajęcie mieszkań należy składać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w pok.4.

Termin składania wniosków: w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie ww. uchwały tj.:
 
od 21.06.2012r. do 20.10.2012r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer infolinii w ZBiLK: 
 
91- 43 45 448

Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, opracowania wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu będą sporządzane na dany rok kalendarzowy (w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 2 lata) spośród wnioskodawców, którzy w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego sporządzenie wykazów, złożą wnioski i po zastosowaniu systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania zostaną umieszczeni w wykazie.

Kolejność osób umieszczonych w projektach wykazów, będzie uzależniona od ilości uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o umieszczeniu na wykazie decyduje losowanie.

Projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń, podawane będą do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych oraz na stronach internetowych.

Wnioskodawcy objęci ostatecznym wykazem, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu zobowiązani będą do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryterium dochodu i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku przekroczenia kryterium dochodu wynajmujący odstąpi od realizacji wniosku z mieszkaniowego zasobu gminy i złoży ofertę wynajęcia lokalu z zasobów towarzystw budownictwa społecznego.

Osoby umieszczone w wykazie mogą również ubiegać się o wynajęcie lokalu, w którym na własny koszt i bez możliwości ubiegania się zwrotu poniesionych nakładów przeprowadzą remont.

W stosunku do osób, które w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie uchwały złożą wnioski o wskazanie lokalu, Gmina ogłosi pierwszy wykaz osób ubiegających się o wskazanie lokalu.
 
Do czasu sporządzenia wykazu złożenie oferty wynajęcia lokalu osobie oczekującej w kolejce, będzie odbywać się wyłącznie w stosunku do osób, które na podstawie uchwały Nr VI/114/03 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie wskazania lokalu. Wskazanie lokalu nastąpi w stosunku do osób, które w chwili składania oferty spełniają kryterium dochodu i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu.

Harmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokali komunalnych:
· od 21 czerwca do 20 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków  o najem mieszkania komunalnego 
· do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków 
· do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania 
· do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń 
· do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową 
· maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM 
czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osób.
 

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-08-02 o godzinie: 09:19:50 przez użytkownika System Administrator