Kalkulator obniżki czynszów

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-10-31

Obniżki czynszów
Gmina Miasto Szczecin prowadzi politykę czynszową zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym i na stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów.
  
Dla kogo obniżka?
 
Obniżkę czynszu może otrzymać najemca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
 
 • Zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony,
 • Spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu.
Dochód uzależniony jest od najniższej emerytury (od 1 marca 2014 r. wynosi ona 844,45 zł) i nie może przekraczać:

Wartość
obnizki
Gospodarstwo 1-osobowe
Gospodarstwo 2-osobowe
Gospodarstwo 3-osobowe
Gospodarstw 4-osobowe
Gospodarstwo 5-osobowe
Gospodarstwo 6-osobowe
Gospodarstwo 7-osobowe
Gospodarstwo 8-osobowe
40%
1688,90 2533,35 3800,03 5066,70 6333,38 7600,05 8866,73 10133,40
30%
2111,13 3040,02 4560,03 6080,04 7600,05 9120,06 10640,07 12160,08
15%
2364,46 3377,80 5066,70 6755,60 8444,50 10133,40 11822,30 13511,20
 
 • Nie posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu lub za zgodą gminy spłaca zaległości w ratach zgodnie z ich harmonogramem,
 • Zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej
a) 50 m2 – dla gospodarstwa jednoosobowego
b) 60 m2 – dla gospodarstwa dwuosobowego
c) 70 m2 – dla gospodarstwa trzyosobowego
d) 80 m2 – dla gospodarstwa czteroosobowego
e) 90 m2 – dla gospodarstwa pięcioosobowego
f) 100 m2 – dla gospodarstwa sześcioosobowego, w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 10 m2.

UWAGA: Kryterium metrażowe nie dotyczy najemców mieszkań w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali wspólnych.
 
Jeżeli najemca zajmuje lokal, który nie spełnia kryterium metrażowego, a oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na mniejszy, gmina może jednorazowo (na okres 12 miesięcy) udzielić obniżki czynszu.
 
W przypadku osoby bezrobotnej wymagany jest dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy.
 
Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
 
Niezbędne dokumenty
 
Aby uzyskać ulgę, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów, są to:
 
 • wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 • deklaracja o dochodach najemcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
 • zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody
 • w przypadku pobierania renty/ emerytury: zaświadczenie z ZUS o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcyprzed złożeniem wniosku lub odcinki  lub potwierdzenia bankowe wraz z decyzją o wysokości przyznanej emerytury/ renty.
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, chyba że pozostały okres potwierdzony jest zaświadczeniem o uzyskanym dochodzie.
  
Kiedy i gdzie składać dokumenty?
 
Najemcy składają wnioski o obniżkę czynszu wraz z załącznikami w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:
 
 • Siedziby Rejonów ZBiLK – Komuny Paryskiej 2/3, Kadłubka 24a, Jagiellońska 33, Szpitalna 18
 • Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, ul. Winogronowa 11F, ul. Mariacka 24
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w swoim reojnie ZBiLK (w dziale - czynsze). Adresy na Rejony administracji: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=8, numery telefonów: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=2.
  
Obniż czynsz poprzez zamianę!
 
Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań komunalnych poprzez pomoc ich użytkownikom, którzy mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu. Nie wyklucza się możliwości uzyskania lokalu większego w wyniku zamiany. Zamiany będą dotyczyć wyłącznie lokali komunalnych oraz z zasobów Szczecińskiego TBS i TBS „Prawobrzeże”.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-10-31 o godzinie: 12:48:00 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski