Oferty zamian międzylokatorskich
Oferty zamian na wniosek najemcy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-10-23

ZamianyInformacja o zamianach mieszkań
Zamiany międzylokatorskie
 
Najemcy lokali komunalnych, powinni złożyć wniosek/ofertę zamiany własnego mieszkania, która trafi do bazy danych.
Oferta pozostaje aktualna przez 6 miesięcy.
Ofertę składa główny najemca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo notarialne, która przedkłada do wglądu oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu oraz dowód osobisty
Umieszczenie oferty zamiany mieszkania jest bezpłatne.
Każdy zainteresowany zamianą po uprzednim złożeniu własnej oferty będzie mógł uzyskać pełne dane adresowe wybranych ofert zamiany mieszkań.
Oferty mieszkań na zamianę umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBiLK oraz w internetowej przeglądarce, znajdującej się na stronie: www.szczecin.pl/zamiany.
§ 24 W celu poprawy warunków zamieszkiwania Gmina może wyrazić zgodę na zamianę pod warunkiem - w. W odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin - zachowania warunkiem jest zachowanie minimalnej powierzchni pokoi 5 m2 na osobę. Zamianie podlegają lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy lub lokale, których Gmina jest dysponentem.§ 25  Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na inne lokale, jeżeli osoby zainteresowane zamianą posiadają zgodę właścicieli lokali, których Gmina jest dysponentem oraz osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w lokalu.
Zamiany z urzędu

§ 26 ust. 1. Gmina na wniosek najemcy, który ma zawartą umowę na czas nieoznaczony może dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:
1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej o co najmniej 10 m2 lub mniejszy o jeden pokój,
2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie,
3) najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego, jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb,
4) najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m 2na osobę), 5) najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

§ 26 ust. 2. Gmina na wniosek najemcy może dokonać zamiany z urzędu lokalu socjalnego na inny lokal socjalny po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:
1)wśród członków gospodarstwa domowego nastąpiło trwałe kalectwo oznaczone znacznym stopniem niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a lokal jest niedostosowany do potrzeb tej osoby,
2)w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka lokal zajmowany przestanie zapewniać minimalną normę powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

§ 26 ust. 3. Na wniosek najemcy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub 2, a najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, społecznej, rodzinnej - Gmina może skierować wniosek o zamianę do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. W każdym roku kalendarzowym na ten cel Gmina przekazuje nie więcej niż 12 lokali.

§ 26 ust. 4. Realizacja wniosków określonych w ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz ust. 2 i 3 odbywa się według daty złożenia wniosku biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego ubiegającego się o zamianę.

§ 27 ust.1. Z inicjatywy Gminy można dokonać zamiany na inny lokal w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 27 ust 2. Po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej możliwa jest zamiana na więcej niż jeden lokal lub zamiana z dwóch lokali na jeden.

Osoby, które są zainteresowane zamianą swojego mieszkania, mogą tego dokonać zgłaszając się do Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkanymi, działającego w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dział Zamiany Mieszkań
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
tel: 91 48 86 359, 91 48 86 360, 91 48 86 364, fax 91 48 93 831
Godziny obsługi interesantów: pierwszy poniedziałek miesiąca 9.00–17.00, pozostałe poniedziałki oraz od wtorku do piątku 7.30–15.30

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-10-23 o godzinie: 15:30:22 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski