Oferty zamian międzylokatorskich
Oferty zamian na wniosek najemcy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-05-08

ZamianyInformacja o zamianach mieszkań
Najemcy lokali komunalnych mogą skorzystać z zamiany międzylokatorskiej lub zamiany z urzędu.
 
Zamiany międzylokatorskie
 
Najemcy lokali komunalnych, powinni złożyć wniosek/ofertę zamiany własnego mieszkania, która trafi do bazy danych.
 
Oferta pozostaje aktualna przez 6 miesięcy.
 
Ofertę składa główny najemca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo notarialne, która przedkłada do wglądu oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu oraz dowód osobisty
 
Umieszczenie oferty zamiany mieszkania jest bezpłatne.
 
Każdy zainteresowany zamianą po uprzednim złożeniu własnej oferty będzie mógł uzyskać pełne dane adresowe wybranych ofert zamiany mieszkań.
 
Oferty mieszkań na zamianę umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBiLK oraz w internetowej przeglądarce, znajdującej się na stronie: www.szczecin.pl/zamiany.
 
Zamiany z urzędu
 
Zgodnie z § 26 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr XVIII/507/12
w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2012 r., poz. 1310 ze zm., poz. 2553), osoba ubiegająca się o zamianę musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:
  • osoba wystąpiła z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, lub
  • osoba wystąpiła z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie, lub
  • osoba lub członek wspólnego gospodarstwa domowego, jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb, lub
  • osoba zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5m2 na osobę), lub
  • osoba uznana przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5m2  na osobę).

§ 26 ust. 2
Na wniosek osoby która nie spełnia przesłanek określonych w ust. 1, a znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub społecznej – wniosek o zamianę kierowany jest do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. W każdym roku kalendarzowym, Gmina przeznacza na ten cel 6 lokali.

§ 27 ust. 1
Z inicjatywy Gminy można dokonać zamiany:
1)   na lokal objęty wyrokiem o opróżnienie i wydanie,
2)   na inny lokal w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 27 ust. 2
Po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej możliwa jest zamiana na więcej niż jeden lokal lub zamiana z dwóch lokali na jeden.
 
W przypadku zainteresowania jedną z powyższych możliwości zamiany należy dostarczyć wypełniony druk wniosku o zamianę z urzędu potwierdzony przez dany Rejon (a w przypadku własności TBS „Prawobrzeże”, STBS, SCR wymagana jest zgoda właściciela).
 
Osoby, które są zainteresowane zamianą swojego mieszkania, mogą sprawnie tego dokonać zgłaszając się do Działu Zamiany Mieszkań, działającego w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dział Zamiany Mieszkań
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
tel: 91 48 86 359, 91 48 86 360, 91 48 86 364, fax 91 48 93 831
Godziny obsługi interesantów: pierwszy poniedziałek miesiąca 9.00–17.00, pozostałe poniedziałki oraz od wtorku do piątku 7.30–15.30

informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-05-08 o godzinie: 10:56:16 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski