Zamiany
Najem
Czynsze
Obniżki czynszów
Wykup
Windykacja
Polityka mieszkaniowa
Karta Alarmowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Wykup
Sprzedaż mieszkań komunalnych
 
Najemcy lokali komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania mogą otrzymać obniżkę od ceny lokalu. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.
  
Bonifikaty stosowane przy sprzedaży mieszkań wyglądają następująco:
 
 • 25% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
  
Dodatkowe bonifikaty:
 
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (W przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).
  
Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty:
 
 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat – jeżeli w tym okresie najemca miał zaległości, bonifikata zostanie obniżona o 20%,
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę umorzenia.
  
UWAGA: bonifikata nie przysługuje najemcy który:
 
 • nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,
 • posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży.
 
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będą uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.
 
Wnioski o wykup mieszkań najemcy mogą składać w siedzibie zarządcy danego lokalu. Do wniosku dołączyć należy dokument uprawniający do zajmowania lokalu (decyzja, umowa najmu). Zarządca dokona weryfikacji wniosku pod kątem możliwości sprzedaży danego lokalu i uzupełni go o niezbędną dokumentację.
 
Uwaga: w Szczecinie istnieje pula mieszkań wyłączonych ze sprzedaży [zasób docelowo-czynszowy]: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11465.asp?soid=6B4FCC68A678441A9812D4CCE27354CC
 
Więcej informacji na temat sprzedaży mieszkań komunalnych można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 
 • 91 42 45 770 – mieszkańcy TBS Prawobrzeże
 • 91 42 45 422 – mieszkańcy rejonu Północ
 • 91 42 45 424 – mieszkańcy rejonu Północ
 • 91 42 45 157 – mieszkańcy rejonu Śródmieście-Niebuszewo
 • 91 42 45 769 – mieszkańcy rejonu Śródmieście-Niebuszewo
 • 91 42 45 418 – mieszkańcy Szczecińskiego TBS
 • 91 42 45 433 – mieszkańcy rejonu Zachód
 • 91 42 45 044 – mieszkańcy rejonu Południe
 • 91 42 45 421 – mieszkańcy rejonu Południe
 

Lista załączników:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:20:57
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:21:11