Lokale mieszkalne:
Wykup
Zamiany
Najem
Czynsze
Obniżki czynszów
Windykacja
Polityka mieszkaniowa
Karta Alarmowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykup
Sprzedaż mieszkań komunalnych
 
Najemcy lokali komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania mogą otrzymać obniżkę od ceny lokalu. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.
  
Bonifikaty stosowane przy sprzedaży mieszkań wyglądają następująco:
 
 • 25% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
  
Dodatkowe bonifikaty:
 
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (W przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).
  
Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty:
 
 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat – jeżeli w tym okresie najemca miał zaległości, bonifikata zostanie obniżona o 20%,
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę umorzenia.
  
UWAGA: bonifikata nie przysługuje najemcy który:
 
 • nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,
 • posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży.
 
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będą uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.
 
Wnioski o wykup mieszkań najemcy mogą składać w siedzibie zarządcy danego lokalu. Do wniosku dołączyć należy dokument uprawniający do zajmowania lokalu (decyzja, umowa najmu). Zarządca dokona weryfikacji wniosku pod kątem możliwości sprzedaży danego lokalu i uzupełni go o niezbędną dokumentację.
 
Uwaga: w Szczecinie istnieje pula mieszkań wyłączonych ze sprzedaży [zasób docelowo-czynszowy]: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50859.asp?soid=CE41790CA80B4C5090F10DB62BF90BB1
 
Więcej informacji na temat sprzedaży mieszkań komunalnych można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 
 • 91 42 45 770 – mieszkańcy TBS Prawobrzeże
 • 91 42 45 422 – mieszkańcy rejonu Północ
 • 91 42 45 424 – mieszkańcy rejonu Północ
 • 91 42 45 157 – mieszkańcy rejonu Śródmieście-Niebuszewo
 • 91 42 45 769 – mieszkańcy rejonu Śródmieście-Niebuszewo
 • 91 42 45 418 – mieszkańcy Szczecińskiego TBS
 • 91 42 45 433 – mieszkańcy rejonu Zachód
 • 91 42 45 044 – mieszkańcy rejonu Południe
 • 91 42 45 421 – mieszkańcy rejonu Południe
 

Lista załączników:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]
rozmiar pliku: 90 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:20:57
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-08-18 10:21:11