logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Obniżki czynszów


System obniżek dla mieszkań o czynszu komunalnym to element przyjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin. Dokument przewiduje  regulacje, które mają doprowadzić do wyrównania stawek czynszu i zakłada m.in. ułatwienie spłaty zadłużenia osobom zajmującym mieszkania o czynszu komunalnym.

Uchwała przewiduje możliwość obniżenia czynszu najmu lub odszkodowania za bezumowne użytkowanie lokalu mieszkalnego  o  25%, 40% lub  50%. System obniżek został skonstruowany w oparciu o kryteria dochodowe w sposób gwarantujący osobom najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki mogą zostać  udzielone mieszkańcom, których średni dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu.

 Kto otrzyma obniżkę?

Przyjęty przez Radę Miasta dokument daje możliwość korzystania z obniżki najemcom lub użytkownikom lokali, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie posiadają zaległości w opłatach z tytułu najmu lub w opłatach   odszkodowania za bezumowne użytkowanie wraz z opłatami niezależnymi od właściciela,

  2. posiadają zaległości w opłatach z tytułu najmu lub w opłatach odszkodowania za bezumowne użytkowanie wraz z opłatami niezależnymi od właściciela, ale zawarli ugodę w sprawie spłaty zadłużenia i ją realizują,

  3. spełniają kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu,

  4. zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

o   50 m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,
o   60 m2  na dwie osoby w gospodarstwie domowym,
o   70 m2  na trzy osoby w gospodarstwie domowym,
o   80 m2  na cztery osoby w gospodarstwie domowym,
o   90 m2   na pięć osób w gospodarstwie domowym,
o   100 m² na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2 .

 

Limity powierzchni nie dotyczą mieszkań położonych  w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz stanowiących części  lokali wspólnych.

 

Najemcom lub użytkownikom lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych większych  obniżki czynszu udziela się wyłącznie w stosunku do tej powierzchni.

 

Obniżki czynszu najmu lub odszkodowania za bezumowne użytkowanie lokalu udziela się na okres 12 miesięcy. 


Progi dochodowe

Gospodarstwo domowe ubiegające się o obniżkę powinno spełniać kryterium dochodowe zawarte w tabeli. Kryteria dochodu uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego.

 

Procentowa wysokość obniżki

miesięczny dochód gospodarstwa 1-os.

miesięczny dochód gospodarstwa 2-os.

miesięczny dochód gospodarstwa 3-os.

 

miesięczny dochód gospodarstwa 4-os.

miesięczny dochód gospodarstwa 5-os.

miesięczny dochód gospodarstwa 6-os.

50%

2.508,50 zł

3.762,70 zł

5.644,12 zł

 

7.525,49 zł

  9.406,86 zł

11.288,23 zł

40%

3.135,62 zł

4.479,46 zł

6.719,19 zł

 

8.958,92 zł

11.198,65 zł

13.438,38 zł

25%

3.583,57 zł

5.017,00 zł

7.525,50 zł

 

10.034,00 zł

12.542,50 zł

15.051,00 złZa dochód uważa się  dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych  i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,  ostatnio ogłaszanego przez Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy  o podatku rolnym.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym  ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie  pełne całodobowe utrzymanie.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o obniżkę.


 Dokumenty, które należy złożyć:

 

Niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów pozwalających ustalić możliwość zastosowania obniżki, w szczególności:

  • wniosku o udzielenie obniżki czynszu lub odszkodowania za bezumowne użytkowanie lokalu, 

  • deklaracji o dochodach najemcy lub użytkownika lokalu, a także  wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku),

  • zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego deklarowane dochody, osiągnięte przez najemcę lub użytkownika lokalu, a także wszystkich członków gospodarstwa domowego,

  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - zaświadczenia z ZUS o uzyskanym dochodzie (za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) lub tzw. odcinków renty/emerytury  lub potwierdzeń bankowych/wyciągów wraz z decyzją o wysokości przyznanej renty/emerytury,

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenia wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.Gdzie składać wnioski?

Wnioski o obniżkę czynszu najmu lub odszkodowania za bezumowne użytkowanie lokalu wraz z kompletem załączników należy składać w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:

 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Jagiellońska 33, tel. 91 48 86 369, 91 42 16 620

 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, w kancelarii (na parterze) lub w pokoju nr 3 (parter), tel. 91 430 91 00 lub 91 430 91 121,

 

Wnioski o obniżkę można także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej ( decyduje wówczas data wpływu wniosku do zarządcy).

 
 


Kliknij tutaj, aby pobrać wnioski (sekcja - OBNIŻKI CZYNSZÓW)

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2013-04-08 o godzinie: 10:31:55 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-09-27 o godzinie: 09:01:40 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-09-27 o godzinie: 09:01:40 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 51153 razy.

Historia wersji:


2021-09-27 - 09:01:40 - Artur Mozolewski 2021-09-27 - 08:58:44 - Artur Mozolewski 2021-04-14 - 11:53:07 - Artur Mozolewski 2021-04-14 - 11:49:53 - Artur Mozolewski 2020-06-02 - 14:49:43 - Kamil Doering 2019-08-30 - 12:51:45 - Kamil Doering 2019-08-16 - 08:57:16 - Kamil Doering 2019-08-16 - 08:56:43 - Kamil Doering 2019-03-21 - 12:20:46 - Artur Mozolewski 2018-09-20 - 13:48:24 - Artur Mozolewski 2017-06-22 - 15:19:36 - Marcin Nieradka 2016-11-08 - 13:57:33 - Marcin Nieradka 2016-11-08 - 13:52:32 - Marcin Nieradka 2016-03-17 - 09:31:02 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-29 - 13:17:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-29 - 13:17:04 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 08:57:42 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-02-27 - 09:42:50 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-02-27 - 09:42:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-11-18 - 13:07:10 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-10-31 - 12:48:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-06-16 - 12:24:28 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-05-21 - 10:06:35 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-14 - 09:19:59 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-09 - 18:31:49 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-04-09 - 18:29:43 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-12 - 08:51:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:46:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:44:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2014-03-10 - 10:34:54 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-12-04 - 09:17:50 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-12-04 - 09:17:31 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-11 - 09:24:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-09 - 09:50:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 14:24:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 14:23:54 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 10:32:26 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 10:31:55 - Tomasz Owsik-Kozłowski