logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Zamiany

Informacja o zamianach mieszkań

ZAMIANY

Lokale mieszkalne należące do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Szczecin mogą być przedmiotem:

- zamiany z urzędu,

- zamiany międzylokatorskiej.


I ZAMIANA Z URZĘDU

 

Zasady dotyczące zamian z urzędu unormowane zostały w § 35 - § 38 Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. Nr XII/443/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 31.12.2019 r., poz. 7031 ze zm.)

 

Gmina na wniosek najemcy, który ma zawartą umowę na czas nieoznaczony może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy lub zasobu będącego w dyspozycji Gminy po spełnieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

 

1) wniosek o zamianę dotyczy zamiany na lokal o powierzchni użytkowej mniejszej o co najmniej 10 m2 lub mniejszy o jeden pokój;

2) wniosek o zamianę dotyczy zamiany na lokal o niższym standardzie technicznym lub funkcjonalnym;

3) najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb;

4) najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia  lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi tj. 7 m2 na osobę;

5) najemca uznany przez sąd za rodzinę zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi tj.7 m2 na osobę; 

6) najemca jest osobą starszą i zamieszkuje z innymi osobami starszymi w lokalu, który nie jest lokalem pełnostandardowym.

 

Do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony należy załączyć: 

 

1. Protokół stanu technicznego zajmowanego lokalu;

2. Zdjęcia lokalu (każdego pomieszczenia);

3. Zgoda właściciela na zamianę (dotyczy lokali z zasobu STBS, TBS).

 

Kliknij, aby pobrać wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony

 

Gmina na wniosek najemcy posiadającego umowę najmu socjalnego lokalu może dokonać zamiany na inny lokal z zasobu, o którym mowa w §1 ust.3 i zawrzeć umowę najmu socjalnego tego lokalu po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

 

1) członek gospodarstwa domowego doznał trwałego kalectwa o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a lokal jest niedostosowany do jego potrzeb;

2) w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka lokal zajmowany przestanie zapewniać minimalną normę powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

 

Do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony należy załączyć: 

 

1. Protokół stanu technicznego zajmowanego lokalu;

2. Zdjęcia lokalu (każdego pomieszczenia);

3. Zgoda właściciela na zamianę (dotyczy lokali z zasobu STBS, TBS).

 

Kliknij, aby pobrać wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony

Na wniosek najemcy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub 2, a najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, społecznej lub rodzinnej, spowodowanej niepełnosprawnością lub ciężką, przewlekłą chorobą swoją lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania oraz wyłącznym źródłem dochodu jej gospodarstwa domowego jest emerytura, świadczenie przedemerytalne, świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo renta rodzinna. Wynajmujący może skierować wniosek o zamianę do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 

 


II ZAMIANA MIĘDZYLOKATORSKA
 

Najemca lokalu komunalnego może zamienić się na inne mieszkanie po uzyskaniu zgody Gminy Miasto Szczecin. Zamiana taka może dotyczyć innego mieszkania, do którego osobie zamieniającej mieszkanie przysługuje tytuły prawny, np. umowa najmu, decyzja administracyjna, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo lub prawo własności mieszkania.

 

Najemcy poszukujący zamiany międzylokatorskiej, którzy nie znaleźli osób zainteresowanych taką zamianą mogą złożyć OFERTĘ. Oferta aktualna jest przez okres 6 miesięcy, a jej umieszczenie na stronie internetowej ZBiLK jest bezpłatne.

 

 

 

 

Wypełnioną ofertę należy złożyć wraz z:

 

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

- zdjęciami lokalu.

  

 

Najemcy, którzy znaleźli osoby zainteresowane zamianą międzylokatorską składają WNIOSEK.
 
Wypełniony wniosek o zamianę międzylokatorską (przez każdą ze stron z osobna) należy złożyć wraz z:
 
  • zgodą na zamianę wyrażoną przez wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalach biorących udział w zamianie;
  • zdjęciami obu lokali biorącymi udział w zamianie;
  • protokołami stanu technicznego obu lokali biorącymi udział w zamianie;
  • zaświadczeniami dotyczącymi dochodów osób zamieszkujących oba lokale biorące udział w zamianie;
  • ewentualnymi dodatkowymi dokumentami (na prośbę ZBiLK);
  • dokumentami potwierdzającymi tytuły prawne do lokali biorących udział w zamianie;
    • w przypadku bezumownych użytkowników lokali komunalnych należy złożyć dodatkowo oświadczenie potwierdzające brak umowy oraz użytkowanie lokalu,
    • w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu (tzw. „mieszkanie lokatorskie”) należy dostarczyć umowę najmu, pisemną zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej na zamianę oraz informację o wysokości zadłużenia bądź jego braku.
 
 
Gmina Miasto Szczecin rozpatruje sprawy dotyczące zamian międzylokatorskich oceniając m.in.  stan techniczny obu lokali. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia
26 listopada 2019 r. Nr XII/443/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 31.12.2019 r., poz. 7031 ze zm.) w lokalach nie może występować samowola budowlana (prace wykonane niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, bez zgodny administracji). Sprawy rozpatrywane są również w oparciu o racjonalność gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Szczecin.

 

Kliknij, aby pobrać wzór wniosku

 

 

 

III ZAMIANA NA LOKAL DO REMONTU

 

Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal do remontu. Decyzje dotyczące wyrażenia zgody na taką zamianę, czy też jej odmowa, a także dobór lokali podejmowane są w oparciu o
racjonalne gospodarowanie zasobem Gminy (korzystanie z obniżki, dodatku mieszkaniowego,
utrzymywanie obecnie zajmowanie lokalu w dobrym stanie technicznym). Sprawa takiej zamiany realizowana jest na wniosek najemcy z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na remont.

 

 

Kliknij, aby pobrać wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony 

Informacje dotyczące zamian lokali dostępne są pod nr: +48 91 48 86 360, +48 91 48 86 364

Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Wniosek - zamiana międzylokatorskaikona rozszerzenia załącznika180.1 kB2021-02-19 08:04:37