Oferty zamian międzylokatorskich
Oferty zamian na wniosek najemcy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zamiany


Informacja o zamianach mieszkań

Zamiany międzylokatorskie
 
Najemcy lokali komunalnych, powinni złożyć wniosek/ofertę zamiany własnego mieszkania, która trafi do bazy danych.
Oferta pozostaje aktualna przez 6 miesięcy.
Ofertę składa najemca lokal lecz wyrazić na nią zgodę muszą ją wszyscy pełnoletni zamieszkujący w lokalu.
Umieszczenie oferty zamiany mieszkania jest bezpłatne.

Znajdź ofertę zamiany międzylokatorskiej! Strona z ogłoszeniami: www.zamiany.zbilk.szczecin.pl
 

§ 24
W celu poprawy warunków zamieszkiwania Gmina może wyrazić zgodę na zamianę. W odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin - zachowania warunkiem jest zachowanie minimalnej powierzchni pokoi 5 m2 na osobę.
§ 25  Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na inne lokale, jeżeli osoby zainteresowane zamianą posiadają zgodę właścicieli lokali, których Gmina jest dysponentem oraz osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w lokalu.

Zamiany z urzędu

§ 26 ust. 1. Gmina na wniosek najemcy, który ma zawartą umowę na czas nieoznaczony może dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:
1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej o co najmniej 10 m2 lub mniejszy o jeden pokój,
2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie,
3) najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego, jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb,
4) najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m 2na osobę),
5) najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

§ 26 ust. 2. Gmina na wniosek najemcy może dokonać zamiany z urzędu lokalu socjalnego na inny lokal socjalny po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:
1)wśród członków gospodarstwa domowego nastąpiło trwałe kalectwo oznaczone znacznym stopniem niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a lokal jest niedostosowany do potrzeb tej osoby,
2)w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka lokal zajmowany przestanie zapewniać minimalną normę powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

§ 26 ust. 3. Na wniosek najemcy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub 2, a najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, społecznej, rodzinnej - Gmina może skierować wniosek o zamianę do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. W każdym roku kalendarzowym na ten cel Gmina przekazuje nie więcej niż 12 lokali.

§ 26 ust. 4. Realizacja wniosków określonych w ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz ust. 2 i 3 odbywa się według daty złożenia wniosku biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego ubiegającego się o zamianę.

§ 27 ust.1. Z inicjatywy Gminy można dokonać zamiany na inny lokal w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 27 ust 2. Po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej możliwa jest zamiana na więcej niż jeden lokal lub zamiana z dwóch lokali na jeden.

Osoby, które są zainteresowane zamianą swojego mieszkania, mogą tego dokonać zgłaszając się do Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkanymi, działającego w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
tel: 91 48 86 360, 91 48 86 364, fax 91 48 93 831
Godziny obsługi interesantów: pierwszy poniedziałek miesiąca 9.00–17.00, pozostałe poniedziałki oraz od wtorku do piątku 7.30–15.30

 
Kliknij tutaj, aby pobrać wnioski (sekcja - ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH)