Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO
OFERTA NON-STOP - MIESZKANIA NA WYNAJEM

Gmina Miasto Szczecin oferuje najem mieszkań będących w jej dyspozycji, które stanowią własność Szczecińskiego TBS lub TBS Prawobrzeże. Wykazy oferowanych lokali mieszkalnych są w sposób ciągły i na bieżąco aktualizowane. Zawierają szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, standardu funkcjonalnego i technicznego wraz podaniem wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu, a także wysokości kaucji zabezpieczającej.
Wnioski o zawarcie umowy najmu jednego z lokali mieszkalnych przyjmowane są w trybie non-stop wyłącznie w siedzibie Zarządu. Druki wniosków
i załączników można pobrać w formie elektronicznej (w formacie .pdf umieszczone poniżej), bądź bezpośrednio w siedzibie Zarządu.

Dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki - mieszkanie można obejrzeć po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikami Szczecińskiego TBS przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 (numery telefonów do kontaktu 91 430 91 11 lub 91 430 91 51, pokój nr 5 parter ) oraz TBS Prawobrzeże przy ul. Winogronowej 11 F (numer telefonu do kontaktu 91 46 13 692 wew. 155, pokój 010, parter).

Podstawowym warunkiem ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego ujętego w jednym z wykazów jest spełnienie wymagań dotyczących wysokości średnich miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem. Informacja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, które uprawniają do zawarcia umowy najmu znajduje się przy wykazie.

O pierwszeństwie do zawarcia umowy najmu lokalu (oznaczonego jako WOLNY) ujętego w jednym z wykazów decyduje DATA I GODZINA złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Zarządu przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden kompletny wniosek na jeden lokal mieszkalny ujęty w jednym z czterech wykazów.

Wnioski niekompletne bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

ZBiLK zastrzega sobie prawo skreślenia z wykazów (wycofania) ofert wynajęcia lokali mieszkalnych bez podania przyczyny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek – plik do pobrania
  • zaświadczenie o dochodach z 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (wszystkich osób pełnoletnich), osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją (Książka Przychodów i Rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) – plik do pobrania,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2018 rok dot. osób pełnoletnich,
  • oświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu (wszystkich osób pełnoletnich) –plik do pobrania,
  • kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji* (oryginał do wglądu),
  • kserokopia wyroku o alimentach* (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu)
  • inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.

*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem

 

1Dokumenty do pobrania
2WYKAZ I – Lokale o czynszu komunalnym 3%
3WYKAZ II – Lokale o czynszu tbsowskim 4% - nie zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
4WYKAZ III - Lokale o czynszu tbsowskim 4% - nowo wybudowane lub zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
5WYKAZ IV – Lokale mieszkalne przeznaczone do gruntownego remontu przez przyszłego najemcę, czynsz komunalny