Zamówienia publiczne:
Przetargi
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE TABLICOWE Nr 23/2009

OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr  23 /2009

 

z dnia 14.07.2009 r.

Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 14 000 EURO    

 

R O B O T Y    B U D O W L A N E


Kosztorysy nakładcze dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odbierać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto ING Bank Śląski O/Szczecin  93 1050 1559 1000 0022 4355 2706 cena kpl.-10 zł (słownie: dziesięć złotych)

 

Termin składania ofert – 21.07.2009 r. do godz. 1000, ul. Mariacka 25 w pokoju nr  9, otwarcie ofert w dniu 21.07.2009 r. godz. 1010  pok. nr 14

 

Forma oferty

1.       Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru) oraz kosztorys ofertowy.

2.       Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o kosztorys nakładczy (przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót, dokumentację projektową)

3.       Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie do w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

4.       Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na remont...............(wskazane roboty z ogłoszenia)”

5.       Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza  negocjacje, dotyczące zaoferowanych cen.

 ul. Niemierzyńska 6/18a

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 30 dni kalendarzowych

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Eugeniusz Bontyłow  tel. 091 42 43 438

min. okres gwarancji – 12 m-cy

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu 17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 8  przy ul. Niemierzyńskiej 22, tel. 091 42 43 438


Lista załączników dla: ul. Niemierzyńska 6/18a
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
91.4 Kb
2009-07-14, 08:42:58
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
118.3 Kb
2009-07-14, 08:43:17
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
62.8 Kb
2009-07-14, 08:43:34

ul. Niemierzyńska 21/9

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 40 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Eugeniusz Bontyłow tel. 091 42 43 438

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu  17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 8  przy ul.Niemierzyńska 22, pod nr tel.091 42 43 438


Lista załączników dla: ul. Niemierzyńska 21/9
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
113.3 Kb
2009-07-14, 08:44:21
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
116.3 Kb
2009-07-14, 08:44:33
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
61.7 Kb
2009-07-14, 08:44:45

ul. Sławomira 9b/2

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 40 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Piotr Gatalski tel. 091 44 20 564

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu 17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 3 przy ul.Komuny Paryskiej 2/3, pod nr tel.091 44 20 564


Lista załączników dla: ul. Sławomira 9b/2
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
63.8 Kb
2009-07-14, 08:45:20
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
43.4 Kb
2009-07-14, 08:45:33
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
39.4 Kb
2009-07-14, 08:45:45

ul. Szarotki 5A/3

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 40 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Piotr Gatalski  tel. 091 44 20 564

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu  17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 3 przy ul. Komuny Paryskiej 2/3, pod nr tel.091 44 20 564


Lista załączników dla: ul. Szarotki 5A/3
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
63.6 Kb
2009-07-14, 08:46:27
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
51.3 Kb
2009-07-14, 08:46:40
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
40.1 Kb
2009-07-14, 08:46:53

ul. Jagiellońska 23/19

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 55 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Waldemar Dżaman tel. 091 48 47 785

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu 17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 7-9 przy ul. Jagiellońska 33, pod nr tel.091 48 47 785


Lista załączników dla: ul. Jagiellońska 23/19
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
88.2 Kb
2009-07-14, 08:47:37
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
126.1 Kb
2009-07-14, 08:47:51
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
85.9 Kb
2009-07-14, 08:48:02

ul. Krasińskiego 95/21

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 40 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Eugeniusz Bontyłow  tel. 091 42 43 438

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu 17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 8  przy ul.Niemierzyńska 22, pod nr tel.091 42 43 438


Lista załączników dla: ul. Krasińskiego 95/21
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
123.9 Kb
2009-07-14, 08:48:45
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
109.8 Kb
2009-07-14, 08:48:58
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
64.1 Kb
2009-07-14, 08:49:10

ul. Karola Miarki 7/20

Przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej wraz z montażem urządzeń gazowych.

max termin wykonania – 60 dni kalendarzowych

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pani Zdzisława Dąbrowska  tel. 091 48 29 034

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu  17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 14 przy ul.Szpitalnej 18  pod nr tel.091 48 29 034


Lista załączników dla: ul. Karola Miarki 7/20
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
53.2 Kb
2009-07-14, 08:50:26
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
44.6 Kb
2009-07-14, 08:50:42
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
53.7 Kb
2009-07-14, 08:50:56
4
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 .pdf
179.6 Kb
2009-07-14, 08:52:20
5
Rysunek nr 1
 .pdf
175.5 Kb
2009-07-14, 08:52:42
6
Rysunek nr 2
 .pdf
125.4 Kb
2009-07-14, 08:52:55
7
Rysunek nr 3
 .pdf
107.2 Kb
2009-07-14, 08:53:08
8
Projekt budowlano-wykonawczy
 .pdf
72.1 Kb
2009-07-14, 08:54:59
9
Rzut instalacji elektrycznej - rysunek
 .jpg
241.2 Kb
2009-07-14, 08:57:28
10
schemat TM
 .jpg
353.8 Kb
2009-07-14, 08:57:52

ul. Cukrowa nr działki 2/4 obręb 2124

Rozbiórka baraku murowanego.

max termin wykonania – 40 dni kalendarzowych

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Eugeniusz Gwiazda  tel. 091 48 86 318


Lista załączników dla: ul. Cukrowa nr działki 2/4 obręb 2124
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
35 Kb
2009-07-14, 09:00:52

ul. Mazurska 19/9

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 45 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Marek Wolski  tel. 091 48 88 734

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu  17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 6  przy ul. Podhalańskiej 9 pod nr tel.091 48 88 734


Lista załączników dla: ul. Mazurska 19/9
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
55.5 Kb
2009-07-14, 09:04:05
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
118.8 Kb
2009-07-14, 09:04:16
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
75.1 Kb
2009-07-14, 09:04:28

ul. Papieża Jana Pawła II 20/8

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego.

max termin wykonania – 45 dni kalendarzowych

min. okres gwarancji – 12 m-cy

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pan Marek Wolski  tel. 091 48 88 734

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu  17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 6 przy ul. Podhalańskiej 9 pod nr  tel.091 48 88 734


Lista załączników dla: ul. Papieża Jana Pawła II 20/8
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
73.9 Kb
2009-07-14, 09:05:07
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
131.9 Kb
2009-07-14, 09:05:19
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
104.5 Kb
2009-07-14, 09:05:30

ul. Zbójnicka 4/10

Przebudowa lokalu mieszkalnego, obejmująca zmianę funkcji i układu pomieszczeń oraz instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczną.

max termin wykonania – 35 dni kalendarzowych

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót jest Pani Zdzisława Dąbrowska tel. 091 48 29 034

Plan instalacji elektrycznej do wglądu w ZBiLK ul. Mariacka 25 pok. nr 9

w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom w dniu 17.07.2009r.o godz. 900-1000 Przed tym terminem wykonawca zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w oględzinach lokalu w dziale technicznym ZBiLK Rejon 14 przy ul. Szpitalnej 18  pod nr tel.091 48 29 034


Lista załączników dla: ul. Zbójnicka 4/10
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
przedmiar robót budowlany
 .pdf
396 Kb
2009-07-14, 09:06:35
2
przedmiar robót elektryczny
 .pdf
351 Kb
2009-07-14, 09:06:51
3
przedmiar robót sanitarny
 .pdf
356.1 Kb
2009-07-14, 09:07:03
4
Informacja BIOZ
 .pdf
58.5 Kb
2009-07-14, 09:18:05
5
Projekt budowlany - Architektura
 .pdf
4180.2 Kb
2009-07-14, 09:21:21
6
Rysunek 01a
 .pdf
956.2 Kb
2009-07-14, 09:21:53
7
Rysunek 02a
 .pdf
87.8 Kb
2009-07-14, 09:22:12
8
Rysunek 03a
 .pdf
96.2 Kb
2009-07-14, 09:22:36
9
Projekt budowlany - Elektryczny
 .pdf
52.2 Kb
2009-07-14, 09:26:03
10
Rysunek 01e
 .pdf
282 Kb
2009-07-14, 09:27:18
11
Rysunek 02e
 .pdf
296.1 Kb
2009-07-14, 09:27:43
12
Rysunek 03e
 .pdf
489.4 Kb
2009-07-14, 09:28:02
13
Projekt budowlany - Instalacje wod-kan.
 .pdf
84.9 Kb
2009-07-14, 09:34:55
14
Informacja BIOZ - Instalacje wod-kan.
 .pdf
310.8 Kb
2009-07-14, 09:35:50
15
Rysunek 1-4 sanit.
 .pdf
196.4 Kb
2009-07-14, 09:36:42
16
Rysunek 2-4 sanit.
 .pdf
203.3 Kb
2009-07-14, 09:37:03
17
Rysunek 3-4 sanit.
 .pdf
166 Kb
2009-07-14, 09:37:27
18
Rysunek 4-4 sanit.
 .pdf
167.2 Kb
2009-07-14, 09:37:46
19
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-saniatarna
 .pdf
123 Kb
2009-07-14, 09:40:53
20
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-elektryczna
 .pdf
35 Kb
2009-07-14, 09:42:03
21
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- wymagania ogólne -architektura
 .pdf
121 Kb
2009-07-14, 09:43:55
22
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- szczególowa-architektura
 .pdf
133.6 Kb
2009-07-14, 09:46:32

OFERTA CENOWA

 


Lista załączników dla: OFERTA CENOWA
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
1
druk ofery cenowej
 .doc
29 Kb
2009-07-14, 09:49:09